پرش لینک ها

منابع انسانی

محبوبه مظاهری

فعال در زمينه:
* برگزاري جلسات فردي و گروهی براي سازمان ها:
منتورینگ سازمانی/ مشاور جذب و استخدام / مربيگري رشد و تحول فرديكوچينگ مسير شغلی / كوچينگ مدیران / كوچينگ سازمانی

* برگزاري كارگاه و سمينار

نويسنده كتابهاي آشنایی با كوچينگ _ كتاب منتورینگ سازمانی_ كتاب چگونه كرونا گرفتم
مترجم كتابهاي ” مهارت هاي ضروري براي كوچينگ مسير شغلی
– راهنماي كوچينگ براي مدیران – كوچينگ و آموزش تيم كاري- كوچينگ زندگی
راهنماي كوچينگ زندگی- كوچينگ مدیران اجرایی-مایندست كوچينگ
مشارکت در برنامه هاي
همکاري با: رادیو سالمت – رادیو فرهنگ – رادیو اقتصاد – برنامه تلویزیونی وقت كار- برنامه تلویزیونی پایش
عضو فعال انجمن مدیریت منابع انسانی – عضو فعال انجمن صنفی مدیران منابع انسانی
عضو فدراسيون بين المللی كوچينگ- عضو چپتر كوچينگ ایران
چاپ مقاله مستمر در: روزنامه بازاركار – روزنامه آسيا
سخنرانی با موضوع توانمندسازي بانوان در اجالس وب فارسی
همکار دانشگاه نورست ورث گرجستان و مدیر برند جاب كوچينگ
مسلط به زبان انگيسی براي تدریس حضوري و مجاز

 • ۱۵ سال سابقه كار در واحد منابع انسانی سازمانهاي مختلف ( تمام وقت)
 •  ۷ سال سابقه كار در منتورینگ منابع انسانی، مشاور جذب و استخدام، كوچينگ فردي و سازمانی ( پاره وقت )
 • ارایه مقاله منتورینگ سازمانی در كنفرانس بين المللی توسعه منابع انسانی

 

طراحی مسير شغلی:

-مدرسه اشتغال دانشگاه تربيت مدرس(شتابدهنده شغلی مسیر) _ در حال برگزاري
-طرح توانمندسازي صدف براي دانشجویان _ ۳ ساعت
مدرسه اشتغال شریف _ ۳ ساعت
دانشگاه عالمه طبابایی _ ۳ ساعت
دانشگاه صنعتی شریف _ ۳ ساعت
دانشگاه پيام نور _ ۳ ساعت
دانشگاه علم و فرهنگ _ ۳ ساعت

 

مهارت هاي کاريابی:

-شركت بازار كار _ ۴ ساعت
-نمایشگاه جابکس _ ۴ ساعت
-نمایشگاه كار دانشگاه تهران _ ۴ ساعت
-شركت نوربين _ ۳ساعت
-شركت الوبيز _ ۴ساعت

 

جلسات منتورينگ سازمانی:
– شركت آبتين _ ۴۲ ساعت
– شركت راهکار گستران _ ۴۲ ساعت
– شركت تركيه پرتال _ ۶۳ ساعت
– موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس _ ۲۴ ساعت
– شركت آرسين (دریم فارم كانادایی ) _ ۱۴ ساعت
– شركت تام روان كار (توتال فرانسه) _ ۳ ساعت
– شركت سایت مرجع سفرهاي ایران _ ۳ ساعت
– شركت ایکار _ ۳ ساعت
– شركت آتی نگر ارم _ ۳ ساعت
– دیجيکالا _ ۱۱ ساعت

کارگاه منتورينگ سازمانی:

-مركز آموزش عالی بانک مركزي _ ۱۴ ساعت
-بانک تجارت _ ۱۷ ساعت
-مركز آموزش تدبيرگران براي مدیران دولتی كشوري _ ۱۴ ساعت

کارگاه مهارت کوچينگ براي مديران:

-مركز آموزش عالی بانک مركزي _ ۱۴ ساعت
-مركز آموزش شركتهاي خالق ریاست جمهوري _ ۱۴ ساعت
-انجمن مدیران صنایع _ ۱۴ ساعت
-مركز آموزش سازمان بورس _ ۱۳ ساعت
-وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات _ ۱۴ ساعت
-مركز آموزش تدبيرگران براي مدیران دولتی كشوري _ ۳ ساعت
-مركز آموزش دولتی براي مدیران دولتی كل كشور _ ۶۳ ساعت
-بانک ایران زمين _ ۱۴ ساعت
-مركز همایشهاي آموزش دولتی براي مدیران ارشد دولتی _ ۴۲ ساعت
-موسسه آموزش عالی ماهان _ ۹ ساعت
-مركز مشاوره ماهان _ ۱۴ساعت
-مجتمع فنی تهران _ ۴۲ ساعت
-شركت تام روان كار ( توتال فرانسه) _ ۴۲ ساعت
-دوره برندسازي _ ۴ ساعت
-مركز اشتغال جهاد دانشگاهی _ ۴۲ ساعت
-مركز اشتغال شهرداري تهران _ ۲ ساعت
-مركز اشتغال اتاق بازرگانی _ ۴ ساعت
-انجمن روانشناسان _ ۴ ساعت
-شركت الوبيز _ ۳ساعت

کارگاه مربيگري تيم کاری:

-شركت آبتين _ ۱۵ساعت
-شركت راهکارگستران _ ۳ساعت
-مركز آموزش شركتهاي خالق ریاست جمهوري _ ۴۲ساعت
-سازمان بورس _ ۱۴ ساعت
-وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات _ ۳ساعت
-مركز آموزش تدبيرگران براي مدیران دولتی كشوری _ ۶۱ ساعت
-مركز آموزش دولتی برای مدیران دولتی كل كشور _ ۱۴ ساعت
-مدیران دولتی استان سمنان _ ۲ساعت
-مدیران دولتی استان بندرعباس _ ۲ساعت
-مدیران دولتی استان اصفهان _ ۲ساعت
-شتابدهنده دیموند _ ۱۴ ساعت
-استارتاپ ویکند مركز نوآوری و شکوفایی _ ۴ساعت
-مركز اشتغال شهرداری تهران _ ۲ساعت
-دانشگاه اميركبير _ ۲ساعت
-مدرسه استارتاپی فراز _ ۲ساعت
-شتابدهنده كارو _ ۲ساعت

ساير همکاری ها:

 • بيزینس پارتنر ایران در كوچ مستر آكادمی- سال ۹۴ الی ۱۲۱۱
 •  یک سال منتور شغلی در مركز كارآفرینی دانشگاه شریف
 • مشاور شركت مركز كارایران- در دو نمایشگاه جابکس سال ۹۳-۹۷
 •  تدریس مدیریت منابع انسانی و اصول سرپرستی به صورت خصوصی و كارگاهی-۶۳ساعت
 •  تدریس درس منابع انسانی در دانشگاه مهر البرز دانشگاه تهران-یک ترم تحصيلی
 •  برگزاري جلسات فردي كوچينگ با مدیرعامل چندین شركت، مشاور وزیر كار و مشاور وزیر جهاد كشاورزي
 •  برگزاري ۲۴ كارگاه دو ساعته كوچينگ مسير شغلی و كارگاه مهارت های كاریابی در دفترشخصی
 • برگزاری حدود ۴هزار جلسه كوچينگ خصوصی در طول سه سال در دفترشخصی و آنلاین

 • كارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از سازمان مدیریت صنعتی-HRM
 • مدرک سطح یک و دو كوچينگ از آكادمی بين المللی كوچ مستر در سنگاپور-PCC – به زبان انگليسی
 • مدرک دوره سيمبولينگ كوچينگ در سطح دو از آكادمی سيمبولن در آلمان- به زبان انگليسی
 •  سطح اول روانشناسی تيوري انتخاب
 • سطح سوم روانشناسی تحليل رفتار متقابل