پرش لینک ها

مریم حنطوش زاده

مریم حنطوش زاده

مریم حنطوش زاده با لیسانس ریاضی محض و ارشدEMBA، دارای سوابق کارمندی، مدیریت کارخانه، مدیریت اجرایی و مدیریت منابع انسانی بوده است. وی در 9 سال اخیر فعالیت های آموزش، کوچینگ و مشاوره در مباحث رفتارسازمانی با شرکت های بزرگ ایرانی و بین المللی نظیر دکتر عبیدی، نستله، دنون، روشه، آدورا طب، مادیران و… همکاری داشته است.

تدریس دوره های رفتاری حرفه ای

 • اصول و تکنیک های تصمیم گیری گروهی با تکنیک شش کلاه
 • مهارت های تیمی با مدل های رفتاری بلبين
 • مهارت های مدیر در نقش کوچ
 • اصول و تکنیک های تصمیم گیری با استفاده از شخصیت شناسیMBTI
 • انگیزش کارکنان
 • توانمندسازی کارکنان
 • برگزاری Teambuilding
 • دوره مدیریت عملکرد
 • مهارت های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن
 • مهارت های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن غیرحضوری
 • خلاقیت و کسب و کار خوش آتیه
 • کارگاه مدیریت کار و زمان
 • کارگاه مدیریت زمان غیر حضوری
 • کارگاه مدیریت استرس غیرحضوری
 • کارگاه مدیریت نیروی انسانی در شرایط بحران
 • دوره های تربیت رهبران غیرحضوری
 • طرح توسعه فردی IDP
 • اصول سرپرستی

تدریس هوش هیجانی

 • ارتباط با مشتری و هوش هیجانی
 • هوش هیجانی در محیط کار
 • دوره هوش هیجانی
 • مدیریت برخود و هوش هیجانی

خدمات کوچینگ:

 • کوچینـگ سازمانی:
  -کوچیــنگ مدیــران و کارکنــان شرکت Captaineco در Silicon valley آمریکا
  -کوچینگ مدیران شرکت Nordisk Novo با
  همکاری رادمان
  -کوچینگ مدیران آلومینیوم کاوه با همکاری
  رادمان
 • کوچینگ فردی:
  -بیش از ۳۰۰ساعت مشاوره فـردی در
  راستای اهداف شغلی و توسعه مهارت های
  شغلی

همکاری با شرکت های مشاوره:

 • شرکت مشـاوره مدیـریت رادمـان
 • شرکـت نـیـــــلارود راهبــــران
 • مجمــوعـه تـســـت و تــایــپ
 • کلیـنیک کسـب و کـار ایرانیــان
 • شـــرکــت مشـــــاوره نمـــــا
 • مجمـــــوعـــه کیــــــــفکــو

حضــور اجتمـــاعی

 • شبــــــکـه دوم سیـــــــمـا
 • شبــــــکـه آمــــــــــوزش
 • رادیـــــــــــو اقتـصــــــاد
 • رادیـــــــــــو جــــــــوان

سوابق تحصیلی

 • دیپلــم
  دبیــرستـــان فرزانـگـــــان
 • کـارشنـاسی ریـاضی محــض
  دانشگـاه شهید چمران اهواز
 • کــارشنـاسـی ارشــد EMBA
  دانشگــاه آزاد قزویـن واحــد
  باراجین

دوره های آموزشی

 • دوره بـرنـــد شـخـصــــــی
  دکتــــر بهنـــود الــه وردی
 • مدیریت کسب و کارهای خانوادگی
  مجتـــمـع فنـــی تهـــران
 • طـراحـــی مـدل کسب و کـار
  سازمـان مدیــریت صنــعتـی
  کوچیــنـگ FCA- ICF ایـران
 • تحول دیجیتال آکادمی همراه اول